Regulamentul Oficial al Campaniei

The Green Challenge x CEZ                                                                                   

Art. 1 – Organizatorii și Regulamentul Oficial al Campaniei

Campania The Green Challenge x CEZ este organizată și desfășurată de către Neversea Beach SRL, Cluj-Napoca, str. Eremia Grigorescu, nr. 122A, jud. Cluj, înregistrată în Registrul Comerțului de pe langa Tribunalul Cluj cu nr. J12/4670/2018, având Cod de Înregistrare Fiscală 40002582,.

Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul Regulament (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”) este finală și obligatorie pentru Participanti.

Participantii la Campanie sunt obligați sa respecte termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”).

Regulamentul Oficial este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, oricând pe perioada Campaniei, accesând site-ul Neversea Beach: www.neverseabeach.com.

Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica Regulamentul Oficial, completarea și/sau modificarea urmand a fi adusă la cunoștință publică în modalitățile prevăzute la art. 1, alin. (4). 

Art. 2 – Temeiul legal

 Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor pe piața actualizată și în conformitate cu legislația incidentă în materie.

Art. 3 – Teritoriul și durata de desfășurare a Campaniei

Înscrierea în Campanie se face în mod gratuit, pentru orice participant, indiferent de locație, prin oferirea unui răspuns creativ în site-ul Neversea Beach la secțiunea dedicată Campaniei. Campania are loc în perioada 16 iulie 2021– 16 august 2021, ora 23:59 (,,Perioada Campaniei”).

 Campania se va organiza pe teritoriul României.

Campania va fi comunicată pe site-ul: www.neverseabeach.com și pe rețelele de socializare Facebook și Instagram ale Neversea Beach. 

Art. 4 – Dreptul de participare

Se pot înscrie în vederea participarii la Campanie numai persoanele fizice peste 18 ani (,,Participanții”) care:

 1. Accesează site-ul Neversea Beach și crează o melodie
 2. Sunt de acord cu Politica de confidențialitate Neversea Beach și cu Regulamentul Oficial al Campaniei, pe toată perioada Campaniei.

Nu pot participa la Campanie următoarele categorii de persoane:

 • Angajații companiei Neversea Beach SRL sau organizatorii Campaniei Neversea Beach;
 • Angajații companiei CEZ sau a oricăror societăți implicate în realizarea oricăror activități legate de organizarea și desfășurarea Campaniei.
 • Rudele angajaților menționați mai sus (respectiv, copii/părinții, frați/surori, soț/soție).

Înscrierile care nu respecta condițiile de mai sus și prevederile prezentului Regulament nu vor fi luate în considerare și vor fi eliminate.

Orice eroare și / sau omisiune cu privire la datele personale furnizate de către Participant Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia din urma, acuratețea datelor de contact furnizate de Participanti fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora.

Nu vor fi luate în considerare înscrierile transmise în următoarele condiții:

-Dacă acestea sunt transmise în afara perioadei de înscriere, conform articolului 3 de mai sus;

-Dacă acestea au fost efectuate prin tentative de fraudă sau prin oricare alte modalități și / sau echipamente electronice si / sau software decat cele indicate de către Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricăreia dintre condițiile și termenii Regulamentului;

-Nu au legatura cu natura și scopul Campaniei, așa cum sunt acestea detaliate în cadrul prezentului Regulament.

 Art. 5 – Mecanismul Campaniei și Modalitatea de înscriere în Campanie

 Pentru a participa la prezenta Campanie, participantii trebuie sa respecte următorul mecanism:

 1. Participantul trebuie sa dețină drept de participare potrivit prevederilor art. 4 de mai sus;
 2. Pentru a participa la Campanie, Participantul trebuie să se înscrie în secțiunea specială din de pe site-ul Neversea Beach, și să creeze o melodie utilizând suntele turbinelor eoliene
 3. La momentul înscrierii, Participantul este de acord să indice datele necesare pentru ca acesta să poată fi informat cu privire la desfășurarea și rezultatul Campaniei, respectiv: nume, prenume, telefon și e-mail și este de acord ca aceste date să fie prelucrate de Organizator cu acest scop. Câștigătorilor le va fi solicitată și adresa la care doresc să le fie livrate premiile.
 4. Ulterior înscrierii, Organizatorul va extrage 4 câștigători care au cele mai multe like-uri si share-uri ale melodiei noi create.
 5. Participanții selectați vor primi un e-mail pe adresa furnizata Organizatorului, prin care li se va comunica faptul că au câstigat.

Art. 6 – Premiul și Acordarea acestuia 

Vor fi desemnați câștigători cei care au respectat toate instrucțiunile din Campanie și au fost selectați de către Organizator la data de 25 august 2021. 

Un premiu constă în 3 abonamente duble General Access pentru Neversea 2022 și 1 experiența VIP în zona CEZ de pe plaja Neversea.  Vor fi acordate 4 astfel de premii. 

Participanții vor fi anunțați pe adresa de e-mail furnizată indicată de Participanți la momentul înscrierii la Campanie, în termen de 30 de zile de la data finalizării Campaniei. În cazul în care unul sau mai mulți dintre câștigători nu pot fi contactați din motive care nu țin de Organizator (număr/email greșit, numărul de telefon nu este apelabil sau orice alte motive) sau este contactat, dar refuză să primească premiul, acesta/aceștia vor pierde dreptul de a primi premiul, Organizatorul apelând la Lista de ,,Câștigători rezervă” pentru a desemna un alt potențial câștigător. Dacă niciunul din participanții de pe lista de ,,Câștigători rezervă” nu îndeplinește condițiile de validare și nu poate fi contactat din motive independente de Organizator, aceștia pierd dreptul la premiul câștigat în timpul Campaniei, iar acest premiu nu va mai fi acordat și va rămâne la dispoziția Organizatorului.

Valoarea estimată a premiilor este de 6000 lei.

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare. Nu se poate acorda contravaloarea în bani a invitațiilor obținute în cadrul prezentei Campanii, respectiv nu se pot schimba aceste premii, sau să se ofere alte premii. 

Art. 7 – Responsabilitate 

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea și nu va fi numit parte în niciun fel de litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra beneficiilor  acordate în cadrul Campaniei.

Organizatorul este îndreptățit sa ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

Organizatorul Campaniei nu va avea nicio răspundere și nu vor putea fi implicat în niciun litigiu legat de deținerea sau de proprietatea asupra Premiului primit, cat și în ceea ce privește eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către Participant în legătură cu aceasta Campanie.

În eventualitatea unei incertitudini legate de validitatea documentelor trimise de participanți, în vederea înscrierii la aceasta campanie, decizia organizatorului este definitiva. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:

 • Nicio eroare în datele furnizate de către participanți; acuratețea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor.
 • Blocarea adresei de e-mail a Participantului;
 • Situațiile în care anumite persoane înscrise în Campanie sunt în incapacitate de a participa parțial sau integral la Campanie, dacă aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstanțe aflate în afara controlului Organizatorului;
 • Eventualele dispute între Participanți legate de drepturile asupra adreselor de e-mail.
 • Imposibilitatea unui Participant de a beneficia de premiu din cauza nerespectării în integralitate, a Regulamentului Campaniei și sau din cauza numelui și/sau prenumelui și/sau a datelor eronate transmise.

Aceste circumstanțe se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în orice alt mod, în urma acțiunilor utilizatorilor paginii web, a funcționării echipamentelor de calcul ale acestora, aplicațiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite în derularea Campaniei. Aceste circumstanțe se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice si / sau întreruperilor care pot afecta funcționarea conexiunilor Internet, și / sau a echipamentelor de calcul, și / sau a aplicațiilor furnizorului de Internet/plată, și / sau nefunctionarea / funcționarea defectuoasă a e-­­mail-­­ului, fie în cazul Organizatorului, fie în cazul Participantului, cauzata de probleme tehnice, și / sau de trafic intens pe Internet, în general, sau pe pagina web, în special, sau de ambele tipuri de probleme, și / sau defecțiuni tehnice ale operatorilor de telefonie sau de plată.

Participantii accepta în mod expres, neechivoc și definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în ceea ce privește  modalitatea de organizare și desfășurare a Campaniei și premiile acordate, precum și a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbări legate de implementarea Campaniei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice Participant care nu respecta Regulamentul Campaniei sau în privința căruia există dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei. Participantii se obliga, de asemenea, sa pună la dispoziția Organizatorului toate datele de contact relevante.

Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influența principiul conform căruia Organizatorul Concursului va acorda premiile persoanelor care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiului de către castigator, Organizatorul este eliberat de orice obligație față de Participant.

Art. 8 – Litigiile și legea aplicabilă

Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, și oricare dintre Participanți, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta cale nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanța competentă din municipiul Cluj-Napoca, de la sediul Organizatorului, în conformitate cu dreptul comun.

Legea aplicabilă este legea romana. 

 

Art. 9 – Taxe si impozite

Organizatorul se obliga sa retina și să vireze impozitul datorat pentru veniturile constand în premiile acordate câștigătorilor cu cetatenie romana în conformitate cu prevederile art. 110 alin (1) din Codul Fiscal aprobat prin Legea 227 din 2015, cu modificările și completarile ulterioare, orice alte obligații de orice alta natura, în legătură cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art. 10. – Prelucrarea datelor cu caracter personal 

Organizatorul se obligă să respecte legislația privind protecția datelor cu caracter personal pe Durata Campaniei. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la prezenta Campanie și să le utilizeze conform prezentului Regulament și legislației în vigoare. Prin participarea la Campanie, Participanții consimt ca Organizatorul să colecteze, să înregistreze, să organizeze, să stocheze, să extragă, să consulte, să utilizeze, să transfere sau să proceseze în orice alt mod, în conformitate cu prevederile legale datele cu caracter personal.

Prezentul capitol al regulamentului se completează cu prevederile privind protecția datelor cu caracter personal din Politica de confidențialitate pe care clientul le acceptă prealabil înscrierii în Campanie. Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate în conformitate cu dispozițiile legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și în conformitate cu Politica de confidențialitate Neversea Beach.

Categoriile de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrării, precum și scopul colectării și prelucrării sunt cele menționate în acordul de prelucrare date cu caracter personal asupra căruia participanții la Campanie au consimțit în mod expres, în relația cu Neversea Beach, prin acceptarea Politicii de confidențialitate.

Participanții au, în relație cu operatorul/împuterniciții acestuia, drepturile conferite de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul la opoziție la colectarea și prelucrarea datelor personale, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției și/sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Prin acceptarea prezentului Regulament, Participanții iau la cunoștința faptul că le sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra acestora, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor lor.

Art. 10 – Incetarea campaniei 

Prezenta Campanie poate înceta numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv în cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a o continua.

Forta majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial și care impiedica partea sau părțile să-și îndeplinească obligațiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invoca, pe durata de existență a cazului de forta majora, confirmat de Camera de Comerț și Industrie a României.

Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului Oficial și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligatiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1082 si 1083 Codul Civil. În cazul în care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existența acestuia participantilor la Campanie, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariția cazului de forta majora.             

 

Art. 11 –  Alte Clauze

Deciziile Organizatorului privind campania sunt finale și aplicabile tuturor Participantilor.

Premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

Organizatorul este îndreptățit sa ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea și desfășurarea Campaniei.

Instructiuni pentru share pe Instagram

Politicile de confidentialitate are companiei Instagram nu ne permit sa share-uim elemente audio direct de pe site si din aceste motive va rog sa:

 1. Downloadati sunetul create apasand butonul de share si mai apoi butonul de download.
 2. Uploadati sunetul pe proflul dumneavoastra de Instagram impreuna cu o descriere.